ดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัดดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ ์ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัดดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัดดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ ์ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ข้อมูลการเดินทาง
ประเทศต้นทาง
ประเทศต้นทาง
จุดหมายปลายทาง*
จุดหมายปลายทาง
วันที่คุ้มครอง*
วันที่สิ้นสุด
จำนวนผู้เดินทาง*
จำนวนผู้เดินทาง
เงื่อนไขประกันภัยการเดินทางแบบรายปี
  1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 1 - 75 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่เริ่มเอาประกันภัย (วันที่เดินทางไป)
  2. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถเดินทางได้ไม่จำกัดครั้งตลอดระยะเวลาคุ้มครองตามกรมธรรม์
  3. ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 90 วัน
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นโยบายความเป็นส่วนตัวดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 0105561025634

© 2018 ADVANCED DIGITAL DISTRIBUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.