ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว00012/2561ใบอนุญาตเลขที่ ว00012/2561ใบอนุญาตเลขที่ ว00012/2561
ดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัดดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ ์ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัดดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัดดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ ์ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
การเคลมสินไหม
ประกันอุบัติเหตุ
กรณีใช้บัตรประกันอุบัติเหตุ(Care Card) กับสถานพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทประกันฯ
ลูกค้าสามารถแสดงบัตรประกันอุบัติเหตุ(Care Card) คู่กับบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ แก่เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล ทุกครั้งที่เข้ารับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากอุบัติเหตุ(เป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์) สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกินสิทธิ์ โรงพยาบาลจะเรียกเก็บส่วนเกินจากผู้เอาประกันภัย

หมายเหตุ: บัตรประกันอุบัติเหตุ(Care Card) ลูกค้าจะได้รับเมื่อซื้อประกันอุบัติเหตุแผน PA Family, PA Senior และ PA Double Holiday เท่านั้น
กรณีสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล (ทั้งผู้ที่มีบัตรประกันอุบัติเหตุ และ ไม่มีบัตร)
กรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากอุบัติเหตุ(เป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์) ในสถานพยาบาลใดๆ โดยผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน และให้นำหลักฐานส่งให้บริษัทประกันฯ เพื่อแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
ส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนผ่านโทรสาร (Fax) กรณีการขอเงินชดเชยรายได้เท่านั้น ที่หมายเลข 02-650-9677 โดยสำเนาถึง แผนกสินไหมทดแทน
ส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ มายังบริษัทซิกน่าประกันภัยได้ที่ บมจ. ซิกน่า ประกันภัย แผนกสินไหมทดแทน ตู้ ปณ. 111 ปณศ.รองเมือง กรุงเทพมหานคร 10330
ส่งเอกสารทางอีเมล THCIPCLClaimAdmin@Cigna.com

รายการเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเรียกร้องสินไหม
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัทประกันฯ
2. แนบเอกสารที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา ดังนี้
  • ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริษัท
  • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาสมุดคู่ฝากธนาคาร ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
3. การเรียกร้องค่าสินไหมกรณีเสียชีวิต
  • สำเนาใบมรณบัตรรับรองโดยนายทะเบียนท้องถิ่น
  • สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน
  • สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านประทับ "ตาย" ของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ : ผู้เอาประกันภัยควรเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมให้ครบถ้วน เพื่อให้การเรียกร้องสินไหมทดแทนรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

เมื่อบริษัทประกันฯ พิจารณาค่าสินไหมทดแทนแล้ว จะนำส่งเช็คค่าสินไหม หรือ โอนเงินเข้าบัญชีผู้เอาประกันภัย
ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน
บริษัทประกันฯ จะใช้เวลาพิจารณาและจ่ายค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน หลังจากการเจรจายุติ ได้รับเอกสารครบถ้วนและรับผิดชอบได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาสินไหม

หมายเหตุ สามารถสอบถามรายละเอียดการเคลมเพิ่มเติมได้ที่บมจ. ซิกน่า ประกันภัย โทร. 1758 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ประกันภัยการเดินทาง
แจ้งเคลมประกันภัยการเดินทางตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
แจ้งเคลมออนไลน์ คลิก
แจ้งเคลมผ่านทางอีเมล travelclaimsonline@axa.co.th
ส่งแจ้งเคลมผ่านเว็บไซด์บริษัทประกันภัยแอกซ่า www.axa.co.th
ส่งเอกสารให้บริษัทประกันฯ ทางไปรษณีย์โดยตรง หรือแจ้งเคลมด้วยตัวท่านเองในวันและเวลา ทำการที่ บมจ. แอกซ่าประกันภัย สำนักงานใหญ่ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 23 เลขที่ 1168/67 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือที่สำนักงานสาขาได้ทุกสาขา
แจ้งเคลมผ่านทางโทรศัพท์
- ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-118-8111
นอกเวลาทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อ ศูนย์แอกซ่า Hotline 02-206-5488 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
- ประกันภัยการเดินทางในประเทศ
ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-118-8111

ตัวอย่างรายการเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเรียกร้องสินไหม
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมประกันภัยเดินทาง
2. ใบรับรองแพทย์/รายงานของแพทย์
3. ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล
4. ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
5. สำเนาหนังสือเดินทาง
6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเพื่อโอนค่าสินไหมทดแทน
7. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน
บริษัทประกันฯ จะใช้เวลาพิจารณาและจ่ายค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนและรับผิดชอบได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาสินไหม

หมายเหตุ สามารถสอบถามรายละเอียดการเคลมเพิ่มเติมได้ที่บมจ. แอกซ่าประกันภัย โทร. 02-118-8111
ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 0105561025634

© 2018 ADVANCED DIGITAL DISTRIBUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.