การเคลมสินไหม
ประกันภัยการเดินทาง
แจ้งเคลมประกันภัยการเดินทางตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
แจ้งเคลมออนไลน์ คลิก
แจ้งเคลมผ่านทางอีเมล travelclaimsonline@axa.co.th
ส่งแจ้งเคลมผ่านเว็บไซด์บริษัทประกันภัยแอกซ่า www.axa.co.th
ส่งเอกสารให้บริษัทประกันฯ ทางไปรษณีย์โดยตรง หรือแจ้งเคลมด้วยตัวท่านเองในวันและเวลา ทำการที่ บมจ. แอกซ่าประกันภัย สำนักงานใหญ่ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 23 เลขที่ 1168/67 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือที่สำนักงานสาขาได้ทุกสาขา
แจ้งเคลมผ่านทางโทรศัพท์
- ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-118-8111
นอกเวลาทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อ ศูนย์แอกซ่า Hotline 02-206-5488 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
- ประกันภัยการเดินทางในประเทศ
ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-118-8111

ตัวอย่างรายการเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเรียกร้องสินไหม
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมประกันภัยเดินทาง
2. ใบรับรองแพทย์/รายงานของแพทย์
3. ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล
4. ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
5. สำเนาหนังสือเดินทาง
6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเพื่อโอนค่าสินไหมทดแทน
7. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน
บริษัทประกันฯ จะใช้เวลาพิจารณาและจ่ายค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนและรับผิดชอบได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาสินไหม

หมายเหตุ สามารถสอบถามรายละเอียดการเคลมเพิ่มเติมได้ที่บมจ. แอกซ่าประกันภัย โทร. 02-118-8111