ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ พรูคลิก เซฟวิ่ง 8/20

ais insurance service logo.ดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ais insurance service logo.ดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด

สิทธิพิเศษ! สำหรับลูกค้า AIS ที่ซื้อประกันพรูคลิก เซฟวิ่ง 20/8 ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 รับทันที! เอไอเอส พอยท์ สูงสุด 300 คะแนน

Umbella Insurance Prudential Icon

ประกันชีวิต พรูคลิก เซฟวิ่ง 20/8

Money product Prudentail Icon

รับเงินก้อน 150%

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

Coin Money Prudentail Icon

รวมรับเงินคืน

ตลอดสัญญา 208%

Tax Prudentail Icon

คุ้มครองชีวิต

สูงสุด 150%

Benefit and Coverage image

ตารางความคุ้มครอง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์แผนพรูคลิก เซฟวิ่ง 8/20
อายุรับประกันภัย20-55 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย8 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย20 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย50,000 - 500,000 บาท
เงินคืน รับเงินคืนปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-8
รับเงินคืนปีละ 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 9-19
รับเงินคืน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20
*ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญารวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 208% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ปีกรมธรรม์ที่ 1-8 คุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือค่าเบี้ยประกันภัยมาตรฐานที่ชำระแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
ปีกรมธรรม์ที่ 9-20 คุ้มครองชีวิต 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือค่าเบี้ยประกันภัยมาตรฐานที่ชำระแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
pdfใบสรุปสาระสำคัญแผนประกันชีวิตพรูคลิก เซฟวิ่ง 20/8
สนใจแผนประกัน กรุณากรอกข้อมูล เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ
ชื่อ*
นามสกุล*
เบอร์โทรศัพท์มือถือ*
วัน เดือน ปีเกิด ผู้สนใจแผนประกันสุขภาพ*
อีเมล
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
ติดต่อสอบถาม 1621

กรณีที่บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

จะไม่คุ้มครอง

 1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่ สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
 2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตัวตาย
*** โปรดอ้างอิงรายละเอียดของข้อยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

หมายเหตุ

 1. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยและถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 2. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิตเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 4. เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 5. พรูคลิก เซฟวิ่ง ป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์”พรูออมทรัพย์พิเศษ 20/8 (ชนิดไม่มีเงินปันผล)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิจาก AIS

ลูกค้า AIS ซื้อประกันชีวิตพรูคลิก เซฟวิ่ง 8/20 กับบมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) (“พรูเด็นเชียล”) สามารถตรวจสอบรายละเอียดแผนประกันจากเว็บไซต์ของ บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด (“บริษัทฯ”) (https://www.add-digital.co.th/life/pruclicksaving) รับคะแนนสะสม AIS Points จำนวน 200 คะแนน/กรมธรรม์ และสำหรับลูกค้าเซเรเนดรับคะแนนสะสม AIS Points จำนวน 300 คะแนน/กรมธรรม์, สูงสุด 5 สิทธิ/ท่าน ตลอดระยะเวลาโครงการ

ระยะเวลาการรับสิทธิ์

วันที่ 1 ก.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566

เงื่อนไขการรับคะแนนสะสมเอไอเอส พอยท์

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอสที่เป็นสมาชิกเอไอเอส พอยท์ ที่ซื้อประกันสุขภาพ พรูอีซี่ แคร์ พรูสุขสำราญ พรูเฮลธี้พลัส หรือพรูคลิกเซฟวิ่ง ของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) (“พรูเด็นเชียล”) ตามขั้นตอนการรับสิทธิที่กำหนด จะได้รับคะแนนสะสม AIS Points ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2. โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดแผนประกันภัยได้จากเว็บไซต์ของ บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด (“บริษัท”) (www.add-digital.co.th/life)
 2. ลูกค้าเอไอเอสที่ซื้อประกันสุขภาพ พรูอีซี่ แคร์ พรูสุขสำราญ พรูเฮลธี้พลัส หรือพรูคลิกเซฟวิ่งตามเงื่อนไขที่กำหนด โดย 1 กรมธรรม์จะได้รับคะแนนสะสม AIS Points จำนวน 200 คะแนน และสำหรับลูกค้าเซเรเนดจะได้รับคะแนนสะสม AIS Points จำนวน 300 คะแนน/กรมธรรม์ ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อและชำระค่าเบี้ยประกันเรียบร้อย โดยสามารถตรวจสอบคะแนนสะสม AIS Points ที่ได้รับได้ที่ myAIS Application
 3. จำกัดสิทธิการได้รับคะแนนสะสม AIS Points สูงสุดท่านละ 5 สิทธิ์เท่านั้น ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม
 4. บริษัทจำเป็นต้องเปิดเผย และส่งข้อมูลของผู้สนใจซื้อประกันให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และ บริษัท ไมโม่เทค จำกัด เพื่อใช้ ประมวลผล และรับคะแนนสะสม AIS Points ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ รวมถึงนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ประกันภัยใดๆ ให้แก่ท่าน
 5. สิทธิตามกิจกรรมนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นสิ่งของชนิดอื่นได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้คะแนนสะสม AIS Points ได้ตามเงื่อนไขของโครงการ AIS Points
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสม AIS Points ให้แก่ผู้ซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพ พรูอีซี่ แคร์ พรูสุขสำราญ พรูเฮลธี้พลัส หรือพรูคลิกเซฟวิ่ง ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดครบถ้วน และไม่ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภายใน 30 วันนับแต่วันที่ซื้อประกันภัย
 7. กรณีบริษัทเปลี่ยนแปลงโปรโมชัน หรือเงื่อนไขของกิจกรรม จะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าเอไอเอสทราบล่วงหน้า
 8. เงื่อนไขการรับประกันภัย พรูอีซี่ แคร์ พรูสุขสำราญ พรูเฮลธี้พลัส หรือพรูคลิกเซฟวิ่ง เป็นไปตามที่พรูเด็นเชียลกำหนด ผู้ซื้อประกันควรทำความเข้าใจกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 9. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการประกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า พรูเด็นเชียล 1621, หรือเบอร์ติดต่อ 02-352-8000 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-19.00 น.และวันเสาร์ เวลา 8.30-16.00 น. (ยกเว้น วันอาทิตย์ และวันหยุดประจำปี)