ประกันชีวิตและสุขภาพผู้สูงอายุ PRU Healthy Plus

ais insurance service logo.ดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ais insurance service logo.ดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
*ตัวอย่างความคุ้มครองแผน 3

*รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้้างต้น