ais insurance service logo.ดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ais insurance service logo.ดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด

สิทธิพิเศษ! สำหรับลูกค้า AIS ที่ซื้อประกันชีวิตพรูสุขสำราญ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 รับทันที! เอไอเอส พอยท์ สูงสุด 300 คะแนน

Protect Insurance Prudential Icon

ประกันชีวิต พรูสุขสำราญ

Coin product Prudentail Icon

รับเงินบํานาญปีละ 15%

ตั้งแต่อายุ 60-85 ปี

Protect Money Prudentail Icon

รับผลประโยชน์รวม 390%

ตลอดระยะเวลาสัญญา

Graph Prudentail Icon

ค่าเบี้ยคงที่

ไม่มีการปรับเพิ่มตามอายุ

Benefit and Coverage image

ตารางความคุ้มครอง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์แผนพรูสุขสำราญ
อายุรับประกันภัย30-55 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 60 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัยถึงอายุ 85 ปี
เงินคืนกรณีมีชีวิตอยู่ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 60-85 ปี รับเงินคืนปีละ 15% ของทุนประกันภัย (รวมทั้งสิ้น 26 ครั้ง)
*ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญารวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 390% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ช่วงก่อนรับเงินบำนาญ คือ ตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับจนถึงก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 60 ปี บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้รับประโยชน์ 200% ของทุนประกันภัย หรือ มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ เบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปีที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
ช่วงรับเงินบำนาญ คือ ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 74 ปี บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญรายปีที่ยังไม่ได้รับคืนตามที่บริษัทฯ การันตี (ระยะเวลา 15 ปี)
pdfใบสรุปสาระสำคัญแผนประกันชีวิตพรูสุขสำราญ
สนใจแผนประกัน กรุณากรอกข้อมูล เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ
ชื่อ*
นามสกุล*
เบอร์โทรศัพท์มือถือ*
วัน เดือน ปีเกิด ผู้สนใจแผนประกันสุขภาพ*
อีเมล
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
ติดต่อสอบถาม 1621

กรณีที่บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

จะไม่คุ้มครอง

 1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
 2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติ ให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
*** โปรดอ้างอิงรายละเอียดของข้อยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

หมายเหตุ

 1. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยและถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 2. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิตเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 4. เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตแบบบำนาญสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี หรือสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี ในกรณีที่ไม่มีเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตแบบอื่นๆ (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
 5. แบบประกันชีวิต พรูสุขสำราญ เป็นชื่อทางการตลาดแบบประกันชีวิตแบบบำนาญ “พรูบำนาญ 85” (บำนาญแบบลดหย่อนได้ชนิดไม่มีเงินปันผล)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิจาก AIS

ลูกค้า AIS ซื้อประกันชีวิตพรูสุขสำราญกับบมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) (“พรูเด็นเชียล”) สามารถตรวจสอบรายละเอียดแผนประกันจากเว็บไซต์ของ บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด (“บริษัทฯ”) (https://www.add-digital.co.th/life/prusuksamran) รับคะแนนสะสม AIS Points จำนวน 200 คะแนน/กรมธรรม์ และสำหรับลูกค้าเซเรเนดรับคะแนนสะสม AIS Points จำนวน 300 คะแนน/กรมธรรม์, สูงสุด 5 สิทธิ/ท่าน ตลอดระยะเวลาโครงการ

ระยะเวลาการรับสิทธิ์

วันที่ 1 ก.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566

เงื่อนไขการรับคะแนนสะสมเอไอเอส พอยท์

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอสที่เป็นสมาชิกเอไอเอส พอยท์ ที่ซื้อประกันสุขภาพ พรูอีซี่ แคร์ พรูสุขสำราญ พรูเฮลธี้พลัส หรือพรูคลิกเซฟวิ่ง ของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) (“พรูเด็นเชียล”) ตามขั้นตอนการรับสิทธิที่กำหนด จะได้รับคะแนนสะสม AIS Points ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2. โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดแผนประกันภัยได้จากเว็บไซต์ของ บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด (“บริษัท”) (www.add-digital.co.th/life)
 2. ลูกค้าเอไอเอสที่ซื้อประกันสุขภาพ พรูอีซี่ แคร์ พรูสุขสำราญ พรูเฮลธี้พลัส หรือพรูคลิกเซฟวิ่งตามเงื่อนไขที่กำหนด โดย 1 กรมธรรม์จะได้รับคะแนนสะสม AIS Points จำนวน 200 คะแนน และสำหรับลูกค้าเซเรเนดจะได้รับคะแนนสะสม AIS Points จำนวน 300 คะแนน/กรมธรรม์ ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อและชำระค่าเบี้ยประกันเรียบร้อย โดยสามารถตรวจสอบคะแนนสะสม AIS Points ที่ได้รับได้ที่ myAIS Application
 3. จำกัดสิทธิการได้รับคะแนนสะสม AIS Points สูงสุดท่านละ 5 สิทธิ์เท่านั้น ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม
 4. บริษัทจำเป็นต้องเปิดเผย และส่งข้อมูลของผู้สนใจซื้อประกันให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และ บริษัท ไมโม่เทค จำกัด เพื่อใช้ ประมวลผล และรับคะแนนสะสม AIS Points ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ รวมถึงนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ประกันภัยใดๆ ให้แก่ท่าน
 5. สิทธิตามกิจกรรมนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นสิ่งของชนิดอื่นได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้คะแนนสะสม AIS Points ได้ตามเงื่อนไขของโครงการ AIS Points
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสม AIS Points ให้แก่ผู้ซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพ พรูอีซี่ แคร์ พรูสุขสำราญ พรูเฮลธี้พลัส หรือพรูคลิกเซฟวิ่ง ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดครบถ้วน และไม่ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภายใน 30 วันนับแต่วันที่ซื้อประกันภัย
 7. กรณีบริษัทเปลี่ยนแปลงโปรโมชัน หรือเงื่อนไขของกิจกรรม จะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าเอไอเอสทราบล่วงหน้า
 8. เงื่อนไขการรับประกันภัย พรูอีซี่ แคร์ พรูสุขสำราญ พรูเฮลธี้พลัส หรือพรูคลิกเซฟวิ่ง เป็นไปตามที่พรูเด็นเชียลกำหนด ผู้ซื้อประกันควรทำความเข้าใจกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 9. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการประกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า พรูเด็นเชียล 1621, หรือเบอร์ติดต่อ 02-352-8000 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-19.00 น.และวันเสาร์ เวลา 8.30-16.00 น. (ยกเว้น วันอาทิตย์ และวันหยุดประจำปี)