ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ Easy Saving 118

ais insurance service logo.ดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ais insurance service logo.ดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
สินค้าประกันภัย
ประกันอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพ
ประกันรถยนต์และพ.ร.บ.
ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์
ประกันชีวิตแบบบำนาญ
ประกันที่อยู่อาศัย
รับคะแนนสะสมเอไอเอส พอยท์ สูงสุด 300 คะแนน
member of family teach how to saving togethermember of family teach how to saving together
  • ครบกำหนดสัญญารับ 118% ของเบี้ยที่ชำระแล้ว

  • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
    สูงสุด 5 เท่า

  • graph icon

    ลดหย่อนภาษี
    สูงสุด 100,000 บาท

  • เบี้ยเริ่มต้น 200 บาท / เดือน

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

coverage datail table
ความคุ้มครองผลประโยชน์
1. กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 118% ของเบี้ยชีวิตที่ชำระแล้ว
2. กรณีเสียชีวิตทั่วไปรับเงินคืน 118% ของเบี้ยชีวิตที่ชำระแล้ว พร้อม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รับเพิ่มความคุ้มครองพิเศษ
3. กรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะและสายตาเนื่องจากอุบัติเหตุ
- สูญเสีย มือ 2 ข้าง หรือเท้า 2 ข้าง สายตา 2 ข้าง
- สูญเสีย มือ 1 ข้างและเท้า 1 ข้าง
- สูญเสีย มือ 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง
- สูญเสีย เท้า 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง
รับเพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สูญเสีย มือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้างรับเพิ่ม 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สูญเสียนิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกัน โดยต้องตัดออกไปที่หรือเหนือโคนนิ้วรับเพิ่ม 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
4. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ)จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง สูงสุด 5 เท่า ของเบี้ยชีวิตรายเดือน (ต่อครั้งที่เข้ารักษา โดยเบี้ยประกันชีวิตรายเดือนเท่ากับเบี้ยประกันชีวิตรายปีหารด้วยสิบสอง)

เงื่อนไขการพิจารณารับประกัน

สำหรับผู้มีอายุ 20 - 60 ปี

ระยะเวลาความคุ้มครอง 18 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 12 ปี

การชำระเบี้ยประกัน รายเดือนและรายปี

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

การที่ผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อความจริง ตลอดจนการแถลงข้อความที่เป็นเท็จในใบคำขอเอาประกันภัย บริษัทมีสิทธิโต้แย้ง หรือปฏิเสธการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือบอกล้างสัญญาได้ เนื่องจากสัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะ บริษัทสามารถบอกล้างสัญญาได้ภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะบอกล้างสัญญาภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่บริษัททราบข้อมูลอันจะบอกล้างได้

กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง

และบริษัทพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกเหนืออัตราตามทางค้าปกติของบริษัท บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยโดยการบอกล้างสัญญาได้ เนื่องจากสัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะ

กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายโดยเจตนาภายใน 1 ปี

นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม บริษัทจะไม่จ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมดเท่านั้น

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

การที่ผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อความจริง ตลอดจนการแถลงข้อความที่เป็นเท็จในใบคำขอเอาประกันภัย บริษัทมีสิทธิโต้แย้ง หรือปฏิเสธการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือบอกล้างสัญญาได้ เนื่องจากสัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะ บริษัทสามารถบอกล้างสัญญาได้ภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะบอกล้างสัญญาภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่บริษัททราบข้อมูลอันจะบอกล้างได้

หมายเหตุ

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์การซื้อแบบประกันนี้เฉพาะซื้อให้ตนเองเท่านั้น
- โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นอย่าง สมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์
- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172