ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ MTL Super Cashback 11/5

ais insurance service logo.ดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ais insurance service logo.ดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
สินค้าประกันภัย
ประกันอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพ
ประกันรถยนต์และพ.ร.บ.
ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์
ประกันชีวิตแบบบำนาญ
ประกันที่อยู่อาศัย
รับคะแนนสะสมเอไอเอส พอยท์ สูงสุด 300 คะแนน
  • รับเงินจ่ายคืน 1.5% ทุกรอบ 2 ปีกรมธรรม์

  • ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา
    สูงสุด 527.5%

  • graph icon

    ลดหย่อนภาษี
    สูงสุด 100,000 บาท

  • เบี้ยเริ่มต้น 1,760 บาท/เดือน

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

coverage datail table
ผลประโยชน์และความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)50,00070,000100,000
1. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2,4,6,8,10 รับเงินจ่ายคืนปีละ 1.5%7501,0501,500
รับเงินครบสัญญา 520%260,000364,000520,000
- รวมผลประโยชน์สูงสุดตลอดสัญญา263,750369,250527,500
2. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญา
- ปีกรมธรรม์ที่ 1 = 100%50,00070,000100,000
- ปีกรมธรรม์ที่ 2 = 200%100,000140,000200,000
- ปีกรมธรรม์ที่ 3 = 300%150,000210,000300,000
- ปีกรมธรรม์ที่ 4 = 400%200,000280,000400,000
- ปีกรมธรรม์ที่ 5 - 11 = 500%250,000350,000500,000
ความคุ้มครองผลประโยชน์
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)50,000
1. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2,4,6,8,10 รับเงินจ่ายคืนปีละ 1.5%750
รับเงินครบสัญญา 520%260,000
- รวมผลประโยชน์สูงสุดตลอดสัญญา263,750
2. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญา
- ปีกรมธรรม์ที่ 1 = 100%50,000
- ปีกรมธรรม์ที่ 2 = 200%100,000
- ปีกรมธรรม์ที่ 3 = 300%150,000
- ปีกรมธรรม์ที่ 4 = 400%200,000
- ปีกรมธรรม์ที่ 5 - 11 = 500%250,000
เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

เงื่อนไขการพิจารณารับประกัน

อายุรับประกัน 30 วัน - 65 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี

ระยะเวลาความคุ้มครอง 11 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย รายเดือน รายปี

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี

หากผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

หากผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
ความรับผิดชอบของบริษัทจะมีเพียงคืนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย

กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง

หากผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี

หากผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

หมายเหตุ

- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
- เป็นแบบประกันสำหรับการสมัครผ่านสื่อออนไลน์ โดยท่านจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสมัคร
- โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์
- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร