ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
1. คำชี้แจง

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อรับทราบรายละเอียดการเข้าชม เข้าถึง เข้าใช้ หรือได้รับเนื้อหาและข้อมูลใดๆ จากเว็บไซต์ www.add-digital.co.th และให้ถือว่าท่านได้ยอมรับและผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

2. เว็บไซต์ของบริษัท

คำว่า “เว็บไซต์” หมายถึง ข้อมูล ข้อความ กราฟฟิค การบริการ และข้อมูลอื่นใดที่อยู่ในเว็บไซต์ www.add-digital.co.th ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด (“บริษัท”) โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

3. ข้อสงวนสิทธิ์

3.1 บริษัทไม่อาจรับรองได้ว่าเว็บไซต์หรือระบบการทำงานที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาต่างๆ จะไม่มีข้อขัดข้องหรือข้อผิดพลาด รวมทั้ง เว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์จะไม่มีไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ บริษัทไม่อาจรับประกันหรือให้คำรับรองใดๆ เกี่ยวกับการใช้หรือผลของการใช้เนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ ทั้งที่เกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลและคำบรรยายต่างๆ ซึ่งปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้มิให้ถือว่าถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนด ข้อยกเว้น หรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่ใช้บังคับแก่ผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการต่างๆ แต่เป็นเพียงการแจ้งข้อมูลทั่วไปเท่านั้น สำหรับรายละเอียดทั้งหมด ท่านสามารถพิจารณาได้จากนโยบายหรือสัญญาของผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือบริการนั้นๆ

3.2 เว็บไซต์นี้อาจปรากฏลิงก์เพื่อเชื่อมโยงหรือเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้ดูแล โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในการเชื่อมโยงหรือเชื่อมต่อเพื่อไปใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว รวมทั้งไม่รับรองความถูกต้องของข้อความและข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้น หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนใดๆ ขอแนะนำให้ท่านติดต่อไปยังผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

4. ข้อจำกัดความรับผิด

4.1 แม้ว่าบริษัทจะได้ใช้ความพยายามในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แต่ข้อมูลอาจเกิดความผิดพลาดและไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในบางกรณี และบริษัทไม่อาจให้คำรับประกันหรือคำรับรองใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องในเนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ และไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงกรณีอันเกิดจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่อ นอกจากนี้ บริษัทหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเว็บไซต์นี้ ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ต่อท่าน ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเป็นความเสียหายที่เป็นผลมาจากการใช้หรือการไม่สามารถเข้าใช้เนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์นี้ แม้ว่าบริษัทหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจะได้รับทราบถึงความเสียหายดังกล่าวแล้วไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม โดยความรับผิดชอบของบริษัทในการชดใช้ความเสียหายต่อท่าน จะไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระไปแล้วจากการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือการใช้บริการในเว็บไซต์นี้ (ถ้ามี)

4.2 บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือชดใช้ค่าเสียหายต่อความเสียหายหรือการติดไวรัสต่างๆ ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และทรัพย์สินอื่นใดของท่านเสียหาย อันเป็นผลมาจากการที่ท่านได้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ และการดาวน์โหลดเนื้อหา ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ หรือวีดีโอต่างๆ จากเว็บไซต์นี้ด้วย

5. ข้อจำกัดในการใช้ข้อมูล

5.1 บริษัทเป็นเจ้าของและเป็นผู้ควบคุมการดำเนินการของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่บริษัทจะได้แจ้งการอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้หรือดำเนินการใดๆ ไว้โดยชัดแจ้ง นอกจากนี้ บริษัทไม่อนุญาตให้มีการคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ต่อสาธารณะ แก้ไขดัดแปลงหรือเก็บข้อมูลใดๆ ไว้ในระบบที่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ เพื่อใช้สร้างงานที่อาจมีการดัดแปลง โอนถ่ายข้อมูล ประกาศ ส่งผ่าน ไม่ว่าในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ รวมถึงจัดจำหน่าย หรือใช้ข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่บริษัทเป็นเจ้าของ เป็นผู้ดำเนินการ เป็นผู้อนุญาต หรือเป็นผู้ควบคุมในกรณีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าของบริษัท

5.2 ท่านไม่สามารถจัดจำหน่าย แก้ไข ดัดแปลง ส่งผ่าน นำกลับมาใช้ใหม่ นำกลับมาแสดงใหม่ หรือใช้ข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอในเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท นอกจากนี้ บริษัทไม่รับประกันและไม่รับรองว่าการใช้ข้อมูลต่างๆ ซึ่งปรากฏในเว็บไซต์นี้ จะไม่ฝ่าฝืนสิทธิต่างๆ ของบุคคลภายนอก

6. ความรับผิดชอบของท่าน

6.1 ท่านตกลงใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทโดยการลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งานตามวิธีการหรือขั้นตอนที่บริษัทกำหนด เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลด้วยความสุจริตและถูกต้องตามกฎหมาย

6.2 ในการลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัท หรือหากท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นใดให้แก่บริษัท ท่านรับรองว่าข้อมูลการลงทะเบียน และข้อมูลที่ส่งให้เป็นความจริง เป็นปัจจุบัน และถูกต้องสมบูรณ์

6.3 ท่านรับทราบว่า E-Mail ที่นำมาลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งานในเว็บไซต์ในครั้งแรกเป็นชื่อบัญชีในการเข้าใช้งานเว็บไซต์เพื่อซื้อประกันภัยในครั้งถัดไป หากท่านเปลี่ยนแปลง E-Mail ในภายหลัง ท่านต้องลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่ โดยท่านจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเดิมหรือรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากบัญชีเดิมได้

6.4 การทำรายการสั่งซื้อประกันภัยที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยท่านเอง หรือผู้ที่ท่านอนุญาตให้นำชื่อบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ รวมถึงผู้ที่แอบอ้างลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งานโดยมิได้รับอนุญาตจากท่าน ไม่ว่าด้วยความตั้งใจหรือความประมาทเลินเล่อ ให้ถือว่าการทำธุรกรรมรายการดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์มีผลผูกพันท่าน หากมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ท่านในฐานะเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานและข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ยินยอมรับผิดชอบในการทำรายการสั่งซื้อประกันภัยออนไลน์เสมือนเป็นผู้กระทำการด้วยตนเองทุกประการ

6.5 กรณีที่ท่านทราบว่ามีผู้อื่นใช้บัญชีผู้ใช้งานของท่านหรือนำรหัสผ่านของผู้ใช้บริการไปใช้ โดยท่านมิได้ให้ความยินยอมไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ท่านต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เพื่อบริษัทจะได้ยกเลิกการทำรายการสั่งซื้อประกันภัย หรือการทำธุรกรรมรายการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว โดยสามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้ทันที

6.6 ท่านต้องรับผิดชอบต่อการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องอยู่ตลอดเวลา

6.7 ท่านต้องรับผิดชอบในการปกป้องความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งานของท่าน (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) และท่านจะไม่แบ่งปันรายละเอียดของบัญชีผู้ใช้งานของท่านกับบุคคลอื่น

6.8 ท่านต้องงดเว้นจากการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทหรือบริการของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

6.9 ท่านตกลงจะปฏิบัติตามนโยบายที่อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท และจะไม่ทำการหลีกเลี่ยง ลบ ทำให้ใช้การไม่ได้ กวนสัญญา ถอดรหัส หรือด้วยประการอื่นใด เพื่อทำให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่บริษัทติดตั้ง เพื่อใช้ป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ของบริษัท หรือเนื้อหาที่ทำให้เกิดความเสียหาย

6.10 ท่านจะไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่แทรกแซงเว็บไซต์ของบริษัทหรือการดำเนินงานที่ถูกต้องของเว็บไซต์ของบริษัท

6.11 ทท่านต้องรับผิดชอบในการรับรองว่าได้ตรวจสอบและรับรองความเหมาะสม ความมีประโยชน์ต่างๆ คุณภาพและความพร้อมของผลิตภัณฑ์รับทราบเงื่อนไขการประกันภัยหรือบริการของผู้รับประกันภัยที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของท่าน และในกรณีที่มีเหตุจำเป็น ท่านควรขอและรับคำแนะนำจากผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวแทนประกันภัยก่อนที่จะทำการตัดสินใจซื้อใดๆ ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ดังนี้

- ประกันภัยการเดินทาง ได้รับประกันภัยจากบริษัท แอกซ่าประกันภัย จํากัด (มหาชน)

7. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

7.1 การที่ท่านลงทะเบียนสร้างบัญชีการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท หมายความว่า ท่านได้ยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ส่งให้แก่บริษัทนั้น จะสามารถนำมาใช้งานตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ ตามนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการรักษาและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

7.2 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ บริษัทอาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการในเว็บไซต์นี้ ตามคำร้องขอของท่านเพื่อเพิ่มเติมหรือปรับปรุงฐานข้อมูลของบริษัทให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน หรือเพื่อให้คำแนะนำแก่ท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการอื่นๆ ที่ท่านอาจสนใจเท่านั้น

7.3 ข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทได้รับจากท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบและนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือบริการอื่นๆ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของท่าน บริษัทต้องการให้ความมั่นใจแก่ท่านว่าบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง ทั้งนี้ บริษัทจะนำข้อมูลของท่านไปใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพการบริการลูกค้าของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้บริษัทสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการอื่นๆ ตลอดจนการเสนอสิทธิพิเศษให้แก่ท่านได้ แต่อย่างไรก็ดี ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (หากมี) ไว้เป็นความลับอยู่ตลอดเวลา และข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทจะมีการเก็บรักษาไว้ตราบเท่าที่บริษัทมีการนำข้อมูลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ยกเว้นกรณีที่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ หรือตามมาตรฐานการบัญชี หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของบริษัท

7.4 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวที่ใช้อยู่ได้ทุกเมื่อ และจะนำนโยบายฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว โพสต์ลงในเว็บไซต์นี้

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

8.1 บริษัทอาจมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ ในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยท่านจะต้องยอมรับการโพสต์ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานใหม่ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น บริษัทจึงขอแนะนำให้ท่านเข้าตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานทุกครั้งที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท

8.2 หากข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ใด ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ตามกฎหมายได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขนั้นๆ จะถือว่าถูกลบและไม่มีผลต่อความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของการบังคับใช้ของข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ที่เหลือ

9. กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฏหมายของประเทศไทย โดยท่านตกลงและยินยอมให้บังคับตามกฎหมายไทย

10. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและการยกเลิกการซื้อประกันภัย

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือยกเลิกการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยติดต่อไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือยกเลิกการซื้อประกันภัย ตามประเภทและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่บริษัทประกันภัยกำหนด ดังนี้

- ประกันภัยการเดินทาง ได้รับประกันภัยจากบริษัท แอกซ่าประกันภัย จํากัด (มหาชน)