ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว00012/2561ใบอนุญาตเลขที่ ว00012/2561ใบอนุญาตเลขที่ ว00012/2561
ดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัดดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ ์ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัดดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัดดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ ์ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
1. คำชี้แจง

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อรับทราบรายละเอียดการเข้าชม เข้าถึง เข้าใช้ หรือได้รับเนื้อหาและข้อมูลใดๆ จากเว็บไซต์ www.add-digital.co.th และให้ถือว่าท่านได้ยอมรับและผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

2. เว็บไซต์ของบริษัท

คำว่า “เว็บไซต์” หมายถึง ข้อมูล ข้อความ กราฟฟิค การบริการ และข้อมูลอื่นใดที่อยู่ในเว็บไซต์ www.add-digital.co.th ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด (“บริษัท”) โดยบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

3. ข้อสงวนสิทธิ

3.1 บริษัทไม่อาจรับรองได้ว่าเว็บไซต์หรือระบบการทำงานที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาต่างๆ จะไม่มีข้อขัดข้องหรือข้อผิดพลาด รวมทั้ง เว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์จะไม่มีไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ บริษัทไม่อาจรับประกันหรือให้คำรับรองใดๆ เกี่ยวกับการใช้หรือผลของการใช้เนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ ทั้งที่เกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลและคำบรรยายต่างๆ ซึ่งปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้มิให้ถือว่าถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนด ข้อยกเว้น หรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่ใช้บังคับแก่ผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการต่างๆ แต่เป็นเพียงการแจ้งข้อมูลทั่วไปเท่านั้น สำหรับรายละเอียดทั้งหมด ท่านสามารถพิจารณาได้จากนโยบายหรือสัญญาของผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือบริการนั้นๆ

3.2 เว็บไซต์นี้อาจปรากฏลิงก์เพื่อเชื่อมโยงหรือเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้ดูแล โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในการเชื่อมโยงหรือเชื่อมต่อเพื่อไปใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว รวมทั้งไม่รับรองความถูกต้องของข้อความและข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้น หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนใดๆ ขอแนะนำให้ท่านติดต่อไปยังผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

4. ข้อจำกัดความรับผิด

4.1 แม้ว่าบริษัทจะได้ใช้ความพยายามในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แต่ข้อมูลอาจเกิดความผิดพลาดและไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในบางกรณี และบริษัทไม่อาจให้คำรับประกันหรือคำรับรองใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องในเนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ และไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงกรณีอันเกิดจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่อ นอกจากนี้ บริษัทหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเว็บไซต์นี้ ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ต่อท่าน ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเป็นความเสียหายที่เป็นผลมาจากการใช้หรือการไม่สามารถเข้าใช้เนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์นี้ แม้ว่าบริษัทหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจะได้รับทราบถึงความเสียหายดังกล่าวแล้วไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม โดยความรับผิดชอบของบริษัทในการชดใช้ความเสียหายต่อท่าน จะไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระไปแล้วจากการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือการใช้บริการในเว็บไซต์นี้ (ถ้ามี)

4.2 บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือชดใช้ค่าเสียหายต่อความเสียหายหรือการติดไวรัสต่างๆ ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และทรัพย์สินอื่นใดของท่านเสียหาย อันเป็นผลมาจากการที่ท่านได้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ และการดาวน์โหลดเนื้อหา ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ หรือวีดีโอต่างๆ จากเว็บไซต์นี้ด้วย

5. ข้อจำกัดในการใช้ข้อมูล

5.1 บริษัทเป็นเจ้าของและเป็นผู้ควบคุมการดำเนินการของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่บริษัทจะได้แจ้งการอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้หรือดำเนินการใดๆ ไว้โดยชัดแจ้ง นอกจากนี้ บริษัทไม่อนุญาตให้มีการคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ต่อสาธารณะ แก้ไขดัดแปลงหรือเก็บข้อมูลใดๆ ไว้ในระบบที่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ เพื่อใช้สร้างงานที่อาจมีการดัดแปลง โอนถ่ายข้อมูล ประกาศ ส่งผ่าน ไม่ว่าในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ รวมถึงจัดจำหน่าย หรือใช้ข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่บริษัทเป็นเจ้าของ เป็นผู้ดำเนินการ เป็นผู้อนุญาต หรือเป็นผู้ควบคุมในกรณีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าของบริษัท

5.2 ท่านไม่สามารถจัดจำหน่าย แก้ไข ดัดแปลง ส่งผ่าน นำกลับมาใช้ใหม่ นำกลับมาแสดงใหม่ หรือใช้ข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอในเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท นอกจากนี้ บริษัทไม่รับประกันและไม่รับรองว่าการใช้ข้อมูลต่างๆ ซึ่งปรากฏในเว็บไซต์นี้ จะไม่ฝ่าฝืนสิทธิต่างๆ ของบุคคลภายนอก

6. ความรับผิดชอบของท่าน

6.1 ท่านตกลงใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทโดยการลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งานตามวิธีการหรือขั้นตอนที่บริษัทกำหนด เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลด้วยความสุจริตและถูกต้องตามกฎหมาย

6.2 ในการลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัท หรือหากท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นใดให้แก่บริษัท ท่านรับรองว่าข้อมูลการลงทะเบียน และข้อมูลที่ส่งให้เป็นความจริง เป็นปัจจุบัน และถูกต้องสมบูรณ์

6.3 ท่านรับทราบว่า E-Mail ที่นำมาลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งานในเว็บไซต์ในครั้งแรกเป็นชื่อบัญชีในการเข้าใช้งานเว็บไซต์เพื่อซื้อประกันภัยในครั้งถัดไป หากท่านเปลี่ยนแปลง E-Mail ในภายหลัง ท่านต้องลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่ โดยท่านจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเดิมหรือรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากบัญชีเดิมได้

6.4 การทำรายการสั่งซื้อประกันภัยที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยท่านเอง หรือผู้ที่ท่านอนุญาตให้นำชื่อบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ รวมถึงผู้ที่แอบอ้างลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งานโดยมิได้รับอนุญาตจากท่าน ไม่ว่าด้วยความตั้งใจหรือความประมาทเลินเล่อ ให้ถือว่าการทำธุรกรรมรายการดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์มีผลผูกพันท่าน หากมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ท่านในฐานะเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานและข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวยินยอมรับผิดชอบในการทำรายการสั่งซื้อประกันภัยออนไลน์เสมือนเป็นผู้กระทำการด้วยตนเองทุกประการ

6.5 กรณีที่ท่านทราบว่ามีผู้อื่นใช้บัญชีผู้ใช้งานของท่านหรือนำรหัสผ่านของผู้ใช้บริการไปใช้ โดยท่านมิได้ให้ความยินยอมไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ท่านต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เพื่อบริษัทจะได้ยกเลิกการทำรายการสั่งซื้อประกันภัย หรือการทำธุรกรรมรายการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว โดยสามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้ทันที

6.6 ท่านต้องรับผิดชอบต่อการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องอยู่ตลอดเวลา

6.7 ท่านต้องรับผิดชอบในการปกป้องความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งานของท่าน (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) และท่านจะไม่แบ่งปันรายละเอียดของบัญชีผู้ใช้งานของท่านกับบุคคลอื่น

6.8 ท่านต้องงดเว้นจากการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทหรือบริการของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

6.9 ท่านตกลงจะปฏิบัติตามนโยบายที่อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท และจะไม่ทำการหลีกเลี่ยง ลบ ทำให้ใช้การไม่ได้ กวนสัญญา ถอดรหัส หรือด้วยประการอื่นใด เพื่อทำให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่บริษัทติดตั้ง เพื่อใช้ป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ของบริษัท หรือเนื้อหาที่ทำให้เกิดความเสียหาย

6.10 ท่านจะไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่แทรกแซงเว็บไซต์ของบริษัทหรือการดำเนินงานที่ถูกต้องของเว็บไซต์ของบริษัท

6.11 ท่านต้องรับผิดชอบในการรับรองว่าได้ตรวจสอบและรับรองความเหมาะสม ความมีประโยชน์ต่างๆ คุณภาพและความพร้อมของผลิตภัณฑ์รับทราบเงื่อนไขการประกันภัยหรือบริการของผู้รับประกันภัยที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของท่าน และในกรณีที่มีเหตุจำเป็น ท่านควรขอและรับคำแนะนำจากผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวแทนประกันภัยก่อนที่จะทำการตัดสินใจซื้อใดๆ ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ดังนี้

ประกันภัยอุบัติเหตุ รับประกันภัยโดย

- บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประกันภัยการเดินทาง รับประกันภัยโดย

- บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

7. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

7.1 การที่ท่านลงทะเบียนสร้างบัญชีการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท หมายความว่า ท่านได้ยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ส่งให้แก่บริษัทนั้นจะสามารถนำมาใช้งานตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ และตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

7.2 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ บริษัทอาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการในเว็บไซต์นี้ ตามคำร้องขอของท่านเพื่อเพิ่มเติมหรือปรับปรุงฐานข้อมูลของบริษัทให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน หรือเพื่อให้คำแนะนำแก่ท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการอื่นๆ ที่ท่านอาจสนใจ

7.3 ข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทได้รับจากท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบและนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือบริการอื่นๆ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของท่าน บริษัทต้องการให้ความมั่นใจแก่ท่านว่าบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง ทั้งนี้ บริษัทจะนำข้อมูลของท่านไปใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพการบริการลูกค้าของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้บริษัทสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการอื่นๆ ตลอดจนการเสนอสิทธิพิเศษให้แก่ท่านได้ แต่อย่างไรก็ดี ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (หากมี) ไว้เป็นความลับอยู่ตลอดเวลา และข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทจะมีการเก็บรักษาไว้ตราบเท่าที่บริษัทมีการนำข้อมูลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ยกเว้นกรณีที่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือตามมาตรฐานการบัญชี หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของบริษัท หรือ คำสั่งของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล

7.4 บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเมื่อ และท่านสามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุดได้ในหน้าเว็บไซต์นี้

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

8.1 บริษัทอาจมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น บริษัทจึงขอแนะนำให้ท่านเข้าตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานทุกครั้งที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท หากท่านไม่ตกลงหรือยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ท่านตกลงที่จะยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ ในกรณีที่ท่านยังคงดำเนินการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป บริษัทจะถือเสมือนว่าท่านได้ตกลงและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานทุกประการ

8.2 หากข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ใด ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ตามกฎหมายได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขนั้นๆ จะถือว่าถูกลบและไม่มีผลต่อความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของการบังคับใช้ของข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ที่เหลือ

9. กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฏหมายของประเทศไทย โดยท่านตกลงและยินยอมให้บังคับตามกฎหมายไทย

10. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและการยกเลิกการซื้อประกันภัย

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือยกเลิกการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยติดต่อไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือยกเลิกการซื้อประกันภัย ตามประเภทและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่บริษัทประกันภัยกำหนด ดังนี้

ประกันภัยอุบัติเหตุ รับประกันภัยโดย

- บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประกันภัยการเดินทาง รับประกันภัยโดย

- บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

11. การรับประกันภัย

บริษัทเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย บริษัทจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการอนุมัติการพิจารณารับประภัยแต่อย่างใด การพิจารณารับประกันภัยจะถูกดำเนินการโดยบริษัทประกันภัยที่ท่านเลือก และผลการพิจารณารับประกันภัยจะเป็นการพิจารณาโดยบริษัทประกันภัยแต่เพียงผู้เดียว

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นโยบายความเป็นส่วนตัวดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 0105561025634

© 2018 ADVANCED DIGITAL DISTRIBUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.