ประกันชีวิตและสุขภาพ PRUEasy Care Extra

ais insurance service logo.ดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ais insurance service logo.ดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
สินค้าประกันภัย
ประกันสุขภาพ
ประกันรถยนต์และพ.ร.บ.
ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์
ประกันชีวิตแบบบำนาญ
ประกันที่อยู่อาศัย

สิทธิพิเศษ! สำหรับลูกค้า AIS ที่ซื้อประกันชีวิตและสุขภาพกับพรูเดนเชียล ตั้งแต่ 5 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 มีสิทธิ์รับทันที! เอไอเอส พอยท์ สูงสุด 300 คะแนน

Prudential Easy Care
Prudential Suksamran
Prudential Healthy plus
Prudential Click Saving
Coverage Prudentail Icon

ประกันที่เลือกได้ตามใจคุณ

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

Protect Money Prudentail Icon

อุ่นใจกับความคุ้มครอง

หรือเลือกออมพร้อมรับเงินคืน

TAX Prudentail Icon

ลดหย่อนภาษีสูงสุด 300,000 บาท

ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร

pdfใบสรุปสาระสำคัญแผนประกันสุขภาพพรูอีซี่ แคร์ เอ็กซ์ตรา
pdfใบสรุปสาระสําคัญแผนประกันสุขภาพพรูสุขสำราญ
pdfใบสรุปสาระสําคัญแผนประกันสุขภาพพรูเฮลธี้พลัส
pdfใบสรุปสาระสําคัญแผนประกันสุขภาพพรูคลิก เซฟวิ่ง
สนใจแผนประกัน กรุณากรอกข้อมูล เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ
ชื่อ*
นามสกุล*
เบอร์โทรศัพท์มือถือ*
วัน เดือน ปีเกิด ผู้สนใจแผนประกันสุขภาพ*
อีเมล
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
ติดต่อสอบถาม 1621

กรณีที่บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

จะไม่คุ้มครอง

 1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่ สถานะเดิม หรือวันที่บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) (“บริษัทฯ”) อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
 2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตัวตาย
 3. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 4. การรักษาเพื่อเป็นการเสริมสวย ตกแต่ง การรักษาอันมีลักษณะเลือกได้ การทำหมัน การแก้หมัน การรักษาเพื่อแก้ไขสิ่งผิดปกติอันเนื่องมาแต่กำเนิด หรือที่เป็นอยู่ก่อน เป็นต้นการตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร
 5. โรคเอดส์ หรือกามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 6. การตรวจสุขภาพทั่วไปซึ่งมิได้เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย หรือมิใช่ความจำเป็น และตามมาตรฐานทางการแพทย์
*ข้อยกเว้นข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษาข้อยกเว้นเพิ่มเติมในกรมธรรม์

ตัวอย่างข้อยกเว้นทั่วไป (บางส่วน) กรณีบมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะไม่คุ้มครอง

 1. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือการป่วย (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
 2. ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย เว้นแต่ สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลคุ้มครองมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (1 ปี) และปรากฏอาการหลังผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 16 ปี
 3. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วงหรือการควบคุมน้ำหนักตัว การผ่าตัดที่สามารถทดแทนด้วยการรักษาแนวทางอื่น เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
 4. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด ยกเว้น มะเร็งครรภ์ไข่ปลาอุก (Choriocarcinoma)
 5. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยโรคเอดส์ ให้รวมถึง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาสหรือการติดโรค
 6. การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
 7. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตนเองไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผู้เอาประกันภัย กิน ดื่ม หรือ ฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง

หมายเหตุ

 1. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยและถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 2. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิตเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 4. เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตแบบบำนาญสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี หรือสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี ในกรณีที่ไม่มีเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตแบบอื่นๆ (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) สำหรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

 1. การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทำสัญญาหรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติการต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด หรือ
 2. การเจ็บป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นภายใน 120 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด ซึ่งการเจ็บป่วยดังกล่าว มีรายการดังต่อไปนี้
  1. เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
  2. ริดสีดวงทวาร
  3. ไส้เลื่อนทุกชนิด
  4. ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  5. การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  6. นิ่วทุกชนิด
  7. เส้นเลือดขอดที่ขา
  8. เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) สำหรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง

สัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง ที่เกิดขึ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการ ต่ออายุนั้น หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิจาก AIS

ลูกค้า AIS ซื้อประกันพรูอีซี่ แคร์ พรูสุขสำราญ พรูเฮลธี้พลัส หรือพรูคลิกเซฟวิ่ง กับบมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) (“พรูเด็นเชียล”) สามารถตรวจสอบรายละเอียดแผนประกันจากเว็บไซต์ของ บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด (“บริษัทฯ”) (https://www.add-digital.co.th/life/pruo2o) รับคะแนนสะสม AIS Points จำนวน 200 คะแนน/กรมธรรม์ และสำหรับลูกค้าเซเรเนดรับคะแนนสะสม AIS Points จำนวน 300 คะแนน/กรมธรรม์, สูงสุด 5 สิทธิ/ท่าน ตลอดระยะเวลาโครงการ

ระยะเวลาการรับสิทธิ์

วันที่ 5 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

เงื่อนไขการรับคะแนนสะสมเอไอเอส พอยท์

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอสที่เป็นสมาชิกเอไอเอส พอยท์ ที่ซื้อประกันสุขภาพ พรูอีซี่ แคร์ พรูสุขสำราญ พรูเฮลธี้พลัส หรือพรูคลิกเซฟวิ่ง ของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) (“พรูเด็นเชียล”) ตามขั้นตอนการรับสิทธิที่กำหนด จะได้รับคะแนนสะสม AIS Points ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2. โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดแผนประกันภัยได้จากเว็บไซต์ของ บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด (“บริษัท”) (www.add-digital.co.th/life)
 2. ลูกค้าเอไอเอสที่ซื้อประกันสุขภาพ พรูอีซี่ แคร์ พรูสุขสำราญ พรูเฮลธี้พลัส หรือพรูคลิกเซฟวิ่งตามเงื่อนไขที่กำหนด โดย 1 กรมธรรม์จะได้รับคะแนนสะสม AIS Points จำนวน 200 คะแนน และสำหรับลูกค้าเซเรเนดจะได้รับคะแนนสะสม AIS Points จำนวน 300 คะแนน/กรมธรรม์ ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อและชำระค่าเบี้ยประกันเรียบร้อย โดยสามารถตรวจสอบคะแนนสะสม AIS Points ที่ได้รับได้ที่ myAIS Application
 3. จำกัดสิทธิการได้รับคะแนนสะสม AIS Points สูงสุดท่านละ 5 สิทธิ์เท่านั้น ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 4. บริษัทจำเป็นต้องเปิดเผย และส่งข้อมูลของผู้สนใจซื้อประกันให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และ บริษัท ไมโม่เทค จำกัด เพื่อใช้ ประมวลผล และรับคะแนนสะสม AIS Points ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ รวมถึงนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ประกันภัยใดๆ ให้แก่ท่าน
 5. สิทธิตามกิจกรรมนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นสิ่งของชนิดอื่นได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้คะแนนสะสม AIS Points ได้ตามเงื่อนไขของโครงการ AIS Points
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสม AIS Points ให้แก่ผู้ซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพ พรูอีซี่ แคร์ พรูสุขสำราญ พรูเฮลธี้พลัส หรือพรูคลิกเซฟวิ่ง ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดครบถ้วน และไม่ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภายใน 30 วันนับแต่วันที่ซื้อประกันภัย
 7. กรณีบริษัทเปลี่ยนแปลงโปรโมชัน หรือเงื่อนไขของกิจกรรม จะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าเอไอเอสทราบล่วงหน้า
 8. เงื่อนไขการรับประกันภัย พรูอีซี่ แคร์ พรูสุขสำราญ พรูเฮลธี้พลัส หรือพรูคลิกเซฟวิ่ง เป็นไปตามที่พรูเด็นเชียลกำหนด ผู้ซื้อประกันควรทำความเข้าใจกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 9. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการประกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า พรูเด็นเชียล 1621, หรือเบอร์ติดต่อ 02-352-8000 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-19.00 น.และวันเสาร์ เวลา 8.30-16.00 น. (ยกเว้น วันอาทิตย์ และวันหยุดประจำปี)